Pomiary czasu pogłosu i wskaźnika zrozumiałości mowy STI

W 2015 roku wprowadzono długo oczekiwaną normę PN-B-02151-4:2015-06:

„Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań”.

Norma ta podaje wymagane maksymalne wartości czasu pogłosu T oraz minimalne wartości wskaźnika transmisji mowy STI w pomieszczeniach przeznaczonych do komunikacji słownej (oraz w niektórych przypadkach do muzyki) oraz wymagane wartości czasu pogłosu lub chłonności akustycznej dla pozostałych pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Wskaźnik transmisji mowy określa jak dobrze odbierany jest sygnał mowy w danym miejscu w audytorium. Wskaźnik STI zależy nie tylko od czasu pogłosu, lecz także od poziomu tła akustycznego oraz wzajemnego położenia źródła i odbiorcy. Dlatego w tej Normie dla pomieszczeń, w których odbiór mowy jest ważny, oprócz czasu pogłosu, podany jest wymagany minimalny wskaźnik STI ≥ 0,6. Wartość ta odpowiada ocenie zrozumiałości mowy jako „dobra”.

Zobacz również: akustyka budowlana

 

głośnik dookólny