Kiedy wykonuje się mapy akustyczne?

Hałas w mieście, czy przy ruchliwej drodze może być przyczyną problemów ze zdrowiem. Dlatego w przypadku wielu realizowanych inwestycji związanych z budową, chociażby autostrad, czy obiektów przemysłowych zleca się przeprowadzenie badań poziomu hałasu i sporządzenie map akustycznych. Zobaczmy, kiedy i dlaczego się je wykonuje?

 

Mapa akustyczna – optymalną strategią redukcji emisji hałasu od obiektów

Mapy hałasu to dokumenty pokazujące klimat akustyczny danego terenu. Głównie obejmuje on tereny miejskie. Mapę akustyczną opracowuje się na podstawie pomiarów hałasu drogowego, tramwajowego, czy też kolejowego, lotniczego i przemysłowego. Może być sporządzona albo w celu całościowej oceny narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym obszarze, albo jako prognoza dla danego terenu.

Zgodnie z obowiązującym prawem, czyli głównie wytycznymi płynącymi z dyrektywy Parlamentu Europejskiego, tworzenie map akustycznych musi obejmować ich aktualizowanie nie rzadziej niż co 5 lat. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z kolei wykonała mapy akustyczne dla dróg krajowych o średnim natężeniu ruchu 16 400 pojazdów/dobę, podobnie jak władze większych miast. Jest to związane z dopuszczalnymi normami dotyczącymi hałasu w środowisku, które reguluje stosowne rozporządzenie ministra środowiska z 2012 roku, które mówi, że dopuszczalne poziomy natężenia hałasu drogowego w ciągu dnia wynoszą maksymalnie 68 dB, w nocy – 59 dB. Na podstawie wyników badań i danych z map rozmieszczane są ekrany akustyczne, mające poprawić komfort życia okolicznych mieszkańców.

 

W jakim celu powstaje mapa akustyczna?

Mapy akustyczne pełnią funkcję informacyjną. Dzięki nim mieszkańcy każdego regionu w Polsce mogą poznać zagrożenia środowiska hałasem. Na podstawie wyników badań ukazanych w mapach opracowuje się dane dla państwowego monitoringu środowiska, tworzy i aktualizuje programy mające chronić środowisko przed hałasem. Wyniki pomiarów nanoszone są na kopię mapy przeglądowej uzyskanej z PZGiK.