Jak powstają mapy hałasu i co można z nich wyczytać?

Mapa hałasu, zwana też mapą akustyczną, jest używana po to, aby informować o zagrożeniach powiązanych z hałasem oraz tworzyć rozwiązania zapobiegające jego szkodliwemu działaniu. Jak w praktyce się ją tworzy oraz jakie dokładnie informacje można z niej odczytać?

 

Opracowywanie mapy hałasu

Mapa hałasu składa się z dwóch części, czyli graficznej oraz opisowej, a pomiary niezbędne do jej opracowania wykonuje się dzięki nowoczesnym urządzeniom, które gwarantują bardzo dokładne wyniki. Oczywiście w całym procesie tworzenia map akustycznych kluczowe jest stosowanie się do obowiązujących norm hałasu. W Polsce jest to Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 roku i dokument ten wskazuje na zróżnicowanie norm w zależności od terenów.

W części graficznej takiego dokumentu zaznacza się m.in.:

 • źródła emitowanego hałasu,
 • wrażliwość akustyczną poszczególnych terenów,
 • tereny zagrożone hałasem,
 • ludność eksponowaną na źródła hałasu.

W części opisowej znajdują się natomiast informacje o:

 • cechach obszaru, który podlega badaniu,
 • charakterystyce źródeł hałasu,
 • metodzie wykorzystywanej do opracowania mapy akustycznej,
 • trendach związanych ze zmianami stanu akustycznego,
 • wnioskach w zakresie ochrony terenu przed hałasem.

 

Informacje, które można wyczytać dzięki mapom hałasu

Forma graficzna mapy hałasu pozwala na pozyskanie następujących informacji:

 • o bieżącej, minionej i prognozowanej sytuacji akustycznej na danym obszarze,
 • dotyczących przekraczania dopuszczonych norm hałasu,
 • o zmianach pomiędzy sytuacją bieżącą, a prognozowanym stanem,
 • o ogólnym stanie środowiska akustycznego (cenna informacja również dla mieszkańców).

Z map akustycznych można też dowiedzieć się, jakie są poziomy dźwięku w przypadku wysokości wyższych, aniżeli standardowe 4 m.

 

Kto zleca wykonanie map hałasu?

W praktyce obowiązek zlecenia wykonania map hałasu obejmuje m.in. zarządców dróg po których rocznie przejeżdża ponad 3 mln pojazdów, zarządców linii kolejowych oraz prezydentów miast, gdy liczba mieszkańców przekracza 100 tys. osób. Trzeba bowiem pamiętać, że już natężenie dźwięku przekraczające 35 dB, kiedy doświadczane jest przez dłuższy czas, może w sposób negatywny wpływać na samopoczucie, w tym powodować zmęczenie i zmniejszać wydajność pracy, zaś poziom hałasu w sypialni przekraczający 30 dB może powodować zaburzenia snu.

Jak widać stworzenie mapy akustyczne to kompleksowe zadanie, kluczowe dla zapewnienia dobrostanu mieszkańców, by uchronić ich przed zgubnymi skutkami ekspozycji na hałas. Przygotowywaniem tego typu map zajmujemy się też w naszej firmie.